Oferta pracy – Opiekun w żłobku- 2 wakaty

Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak w ramach realizacji projektu nr RPLB.06.04.00-08-0012/18 pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”  poszukuje osób na stanowisko opiekuna w żłobku – 2 wakaty

KWALIFIKACJE OPIEKUNA ŻŁOBKA

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego. Opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie, a dodatkowo ma, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub odbyła 280-godzinne szkolenie opiekuna dziecięcego, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Szkolenie to powinno być zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:
– osoba nie może być (przy czym chodzi również o zdarzenia przeszłe) pozbawionym władzy rodzicielskiej ani ograniczonym, ani zawieszonym w jej wykonywaniu,
– osoba musi wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
– osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 
Ponadto opiekun w żłobku jest obowiązany, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno -epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570, 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 723).
–  komunikatywność,
– kreatywność,

– mile widziane dodatkowe kursy

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy, będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Osoby zainteresowane, spełniające w/w wymagania proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: Condchatkapuchatka@wp.pl do 08.03.2019 r. w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko_nabór_na_opiekuna

Ponadto prosimy o zawarciu na CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Opiekuna . Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Pragniemy poinformować, iż

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko. Na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych):

2.  Państwa dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.

3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.  Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.