Projekt unijny

Oferta pracy – Opiekun w żłobku- 2 wakaty

Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak w ramach realizacji projektu nr RPLB.06.04.00-08-0012/18 pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”  poszukuje osób na stanowisko opiekuna w żłobku – 2 wakaty

KWALIFIKACJE OPIEKUNA ŻŁOBKA

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego. Opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie, a dodatkowo ma, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub odbyła 280-godzinne szkolenie opiekuna dziecięcego, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Szkolenie to powinno być zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:
– osoba nie może być (przy czym chodzi również o zdarzenia przeszłe) pozbawionym władzy rodzicielskiej ani ograniczonym, ani zawieszonym w jej wykonywaniu,
– osoba musi wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
– osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 
Ponadto opiekun w żłobku jest obowiązany, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno -epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570, 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 723).
–  komunikatywność,
– kreatywność,

– mile widziane dodatkowe kursy

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy, będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Osoby zainteresowane, spełniające w/w wymagania proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: Condchatkapuchatka@wp.pl do 08.03.2019 r. w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko_nabór_na_opiekuna

Ponadto prosimy o zawarciu na CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Opiekuna . Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Pragniemy poinformować, iż

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko. Na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych):

2.  Państwa dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.

3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.  Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04-08-0012/18 pt: Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie o 10 liczby kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żary, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, poprzez zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 w okresie do 30.06.2021r.

Do kogo adresowany:
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żary sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)

Kryteria premiujące:
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem osoby samotnie wychowujące dzieci (3K)
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem rodziny wielodzietne tj. wychowujące troje i więcej dzieci (3K)

Beneficjent zapewnia:
Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 24 miesięcy m. innymi (pobyt, wyżywienie, nauka, zabawa).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 18.02.2019 r. do 10.03.2019r. w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl 

1. Regulamin Uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy rodzic
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4. Oświadczenie uczestnika projektu
5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
6. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy bezrobotny nieaktywny
7. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy
8. Wniosek o przyjęcie do żłobka
9. Zaświadczenie pracodawcy 6.4
10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MAMO, ZAPISZ DZIECKO DO ŻŁOBKA I WRÓĆ DO PRACY!

Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04-08-0012/18 pt: Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie o 10 liczby kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żary, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, poprzez zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 w okresie do 30.06.2021r.

Do kogo adresowany:
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żary sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)

Kryteria premiujące:
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem osoby samotnie wychowujące dzieci (3K)
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem rodziny wielodzietne tj. wychowujące troje i więcej dzieci (3K)

Beneficjent zapewnia:
Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 24 miesięcy m. innymi (pobyt, wyżywienie, nauka, zabawa).

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020